ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยรุ่งอรุณ

ราคากลาง คสล ม 11 ซอยรุ่งอรุณ

ใส่ความเห็น