ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายโสภณ

ราคากลาง คสล ม 2 นายโสภณ

ใส่ความเห็น