ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านกะทม

ราคากลาง ถนน คสล หมู่ที่ 12 คุ้มโคกบัวราย

ใส่ความเห็น