ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านตาแก

ราคากลาง หินคลุก ม 6 นายล้อม

ใส่ความเห็น