การประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงได้จัดประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในวันที่  13  มิถุนายน  2566  เวลา 09.30  น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ซึ่งผู้เข้าประชุมค่ือสัดส่วนประชาคม  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ทุกเขต  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการในพื้นที่  ตัวแทนกลุ่มอาชีพ  อสม.  ซึ่งจากการประชุมที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566  เรียบร้อยและนากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเสนอสภาต่อไป

ใส่ความเห็น