แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต อบต.เฉนียง ปี 2567

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต อบต.เฉนียง ปี 2566- 2570

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)

ปก คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 โครงการ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ