เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563