เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดกิจกรรม)

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 23  ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ติดป้ายประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562