หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ดาว์นโหลด 1.ประกาศ กถ.เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ดาว์นโหลด 2.1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งย้ายโอน

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ดาว์นโหลด 3. ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ดาว์นโหลด 4.1 หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ดาว์นโหลด 5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.20200416_113906