สำนักปลัด

นางสมศรี สุรัมย์

นางสมศรี สุรัมย์
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสมศรี สุรัมย์

นางสมศรี สุรัมย์
นักพัฒนาชุมชน

นางรัตนา กำลังมา

นางรัตนา กำลังมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทิวาพร กมลเดช
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

นายประสูติ ไพรฑูลย์
นิติกร

จ่าเอกบัญชา แนบทางดี
นักป้องกันฯ ปก.

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ

นายศิริศักดิ์ สนิทฉัตร
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายภาคิณ พระใหม่งาม
ผช.จพง.ธุรการ

นายธีรวัฒน์  แรงรอบ
พนักงานขับรถยนต์

นายคมกริช ทองย้อย
ผช.จพง.ป้องกันฯ

นายเอนก พลช้าง
คนงานทั่วไป

นายโสภณ สุตตลอด
คนงานทั่วไป

างบุษบา กับทอง
คนงานทั่วไป