สำนักปลัด

นางอนงค์ บุญมาก
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสมศรี สุรัมย์

นางสมศรี สุรัมย์
นักพัฒนาชุมชน

นางรัตนา กำลังมา

นางรัตนา กำลังมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายทิวาพร กมลเดช
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

นายประสูติ ไพรฑูลย์
นิติกร

จ่าเอกบัญชา แนบทางดี
นักป้องกันฯ ปก.

นางสุทิรา ขอเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายศิริศักดิ์ สนิทฉัตร
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายภาคิณ พระใหม่งาม
ผช.จพง.ธุรการ

นายกฤษณะ กลิ่นฟุ้ง
พนักงานขับรถยนต์

นายคมกริช ทองย้อย
ผช.จพง.ป้องกันฯ

นายเอนก พลช้าง
คนงานทั่วไป

นายโสภณ สุตตลอด
คนงานทั่วไป

างบุษบา กับทอง
คนงานทั่วไป