ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายเดล เกษอินทร์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เบอร์มือถือ 087-5275728

นายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เบอร์มือถือ 081-5542538

นายวิสิทธิ์  กมลบูรณ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เบอร์มือถือ 086-2544410

นายอัครชัย  สกุลเตียว ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เบอร์มือถือ 083-7449067