ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายเดล เกษอินทร์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง                             หมายเลขโทรศัพท์ 08 7527 5728

นายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง คนที่ 1   หมายเลขโทรศัพท์ 08 1554 2538

นายวิสิทธิ์  กมลบูรณ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง คนที่ 2           หมายเลขโทรศัพท์ 08 6254 4410

นายอัครชัย  สกุลเตียว ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง           หมายเลขโทรศัพท์ 08 3744 9067

   นางวิไลพร  วิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
หมายเลขโทรศัพท์ 08 8590 9735

นางกันตินันท์  ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
หมายเลขโทรศัพท์ 08 3795 5599