กองช่าง

นายไพโรจน์ ศรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชานิตย์ งามวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายโยธิน  ใบเงิน
นายช่างโยธา

นายธนวัต ภัคบุญเพิ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภัทรพล แพงเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพีรพัด ศรกล้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า