กองคลัง

นางอภิชญา อินทศรี
ผู้อำนวยการคลัง

นางสาวพรทิพย์ ธรรมวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกัลยารัตน์ ทวีเหลือ
จพง.พัสดุ

นางสุมิพัด ชั้นกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชลอ กับทอง
จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวพิมพ์ชนก รัตนสวัสดิ์
จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญ์ชยา ยอดมี
ผช.จพง.พัสดุ