กองคลัง

นางอภิชญา อินทศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพรทิพย์ ธรรมวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกัลยารัตน์ ทวีเหลือ
จพง.พัสดุ

นางสุมิพัด ชั้นกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชลอ กับทอง
จพง.จัดเก็บรายได้

 

จพง.จัดเก็บรายได้

(ว่าง)

นางสาวธัญญ์ชยา ยอดมี
ผช.จพง.พัสดุ