กองคลัง

นางอภิชญา อินทศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพรทิพย์
ธรรมวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนงเยาว์ ทวีเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางณภัชนันท์ หายโศรก
นักวิชาการคลัง

นางกัลยารัตน์ ทวีเหลือ
จพง.พัสดุ

 

นางสุมิพัด ชั้นกลาง
จพง.การเงินและบัญชี

นายชลอ กับทอง
จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญ์ชยา ยอดมี
ผช.จพง.พัสดุ