กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรศักดิ์ ตนตรง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสุภัคกานต์ เสาะสืบงาม
ครู คศ.1

นางสุจิมา สุขยอด
ครู คศ.1

นางสาวชัญญาณ์ภัช อำไพ
ครู คศ.1

นางชนม์พิชชา เกื้อทาน
ครู คศ.1

นางสาววนิดา โสตถิวัฒน์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเขมิกา สร่ายหอม
เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญทิภา เสมอภาค
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางจรินทร์ แจ่มใส
ผช.จพง.ธุรการ

นางฉันทนา ขยันดี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา งามมาก
ผู้ดูแลเด็ก

นางทิพปภา เยาวสัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชวพร สุกแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภัค งามอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวีรวรรณ เบ็ญเจิด
ผู้ดูแลเด็ก

นายอัมพร อร่ามเรือง
คนงานทั่วไป

นางวาสนา เสาะสืบงาม
คนงานทั่วไป