รับเรื่องร้องทุกข์

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน /การรับเรื่องร้องทุกข์

-สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นายเดล เกษอินทร์ เบอร์โทร 087-5275728
-สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นางวิไลพร วิชัย เบอร์โทร 088-590-9735
-สายตรงรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง นางกันตินันท์ ลับโกษา เบอร์โทร 083-7955-5599
-การเสนอความคิดเห็น /การเสนอเรื่องร้องทุกข์ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนกรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล-ติดต่อ
กระดานเรื่องร้องเรียน

  1. ร้องเรียนถนนริมห้วยเสนง ได้รับการแก้ไขแล้ว 15/10/2562
  2. ร้องเรียนถนนริมห้วยเสนง ได้รับการแก้ไขแล้ว 19/10/2562