รายงานประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.เฉนียง ประจำปีงบประมาณ 2565

11TOR01 หน้าปก-6502 คำนำ-6503 สารบัญ-65-204 บทที่ 1-3-6505 บทที่ 4-6506 บทที่ 5-6507 บรรณานุกรม-6508 ภาคผนวก ก ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ-6509 ภาคผนวก ข แบบสอบถามุ6510 ภาคผนวก ค ภาพการดำเนินงาน-65