รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ดาวน์โหลด รายงานแบบประเมินความพึงพอใจปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ดาวน์โหลด รายงานประเมินความพึงพอใจปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์