รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ดาวโหลด รายงานผลการการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด รายงานประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.เฉนียง ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ดาวน์โหลด รายงานประเมินความพึงพอใจปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ดาวน์โหลด รายงานแบบประเมินความพึงพอใจปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์