รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ดาวโหลด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563รอบ6เดือน ของอบต.เฉนียง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของ อบต.เฉนียง

 ดาวโหลด  รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564