รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ดาวโหลด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563รอบ6เดือน ของอบต.เฉนียง

***รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของ อบต.เฉนียง

 ดาวโหลด  รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*** รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน  ของ อบต.เฉนียง

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ดาวโหลด ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี2565 รอบ6 เดือน

*** รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน  ของ อบต.เฉนียง

ดาวน์โหลด ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 6 เดือน  ของ อบต.เฉนียง

***  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  รอบ  6  เดือน ของ อบต.เฉนียง

ดาวโหลด  ติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปี 2567