รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด ‬รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบต.เฉนียง (รอบ 12 เดือน) 

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.เฉนียง รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.เฉนียง รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด ประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562