รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.เฉนียง รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.เฉนียง รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลด ประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562