ระเบียบข้อกฏหมาย

สำนักปลัด

ดาวน์โหลด พรบ กระจายอำนาจ อปท 2542

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

 

กองคลัง

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

 

กองช่าง

ดาวน์โหลด พรบ.ควบคุมอาคาร 2522

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

 

กองการศึกษาฯ

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

ดาวน์โหลด มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559