มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ปุ่ม, ดาวน์โหลด, สัญลักษณ์, ไอคอน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปุ่ม, ดาวน์โหลด, สัญลักษณ์, ไอคอน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปุ่ม, ดาวน์โหลด, สัญลักษณ์, ไอคอน