ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรร หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไสว หมู่ที่ 16 บ้านตาอำ  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 14 บ้านตาน็วง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงธรรม 2  หมู่ที่ 18 บ้านละเอาะ  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนกรอนเหนือ 1 หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มตราดจากสนามกีฬา  หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางมาลี ยิ่งชูชื่น หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางญาดา พิชนารี หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง  ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มปอยตะแบง  หมู่ที่ 17 บ้านนาสม  ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองกระเจียด หมู่ที่ 10 บ้านสกร็อม  ลงวันที่  20 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกใกล้บ้านนายบำรุง  ปรีสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านถนน  ลงวันที่ 20  เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มสวาย หมู่ที่ 12 บ้านกะทม  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายบุญเลี้ยงจากสี่แยกบ้านนางอุทัย ขันถม หมู่ที่ 15 บ้านระไซร์ ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายหอม ลวงลายทอง เชื่อมตำบลเทนมีย์  ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางพวน แนบทางดี หมู่ที่ 8 บ้านถนน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านละเบิกถึงคุ้มสนวน บ้านปราสาท   ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายคิด เจือจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านกรอน  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโคกเพชร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยออดแอร์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านเฉนียง หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นบ้านนางพวน แนบทางดี หมู่ที่ 8 บ้านถนน  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 11 บ้านละเบิก ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายโสภณ เงางาม หมู่ที่ 2 บ้านทำเนียบ ลงวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเดิมชัย หมู่ที่ 2 บ้านทำเนียบ  ลงวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุเพียบ แพงเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านระไซร์  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มโคกบัวราย หมู่ที่ 12 บ้านกะทม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางมัณฑนา หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายสมพักตร์ อินวันนา หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน ลงวันที่ 10  มกราคม 2563

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกสายจากกระท่อมนายล้อม สุขหิรัญ หมู่ที่ 6 บ้านตาแก ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อเนื่องจากบ้านนายฤกษ์ สร่ายหอม เชื่อม ตำบลเทนมีย์ หมู่ที่ 3 บ้านตามีย์ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562