ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นายธานินทร์ เธียรประยูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์มือถือ 089-2295627

นางกันตินันท์ ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์มือถือ 083-7955599

 

นางอนงค์ บุญมาก
หัวหนัาสำนักปลัด เบอร์มือถือ 098-1024110

นางอภิชญา อินทรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์มือถือ 081-9672208

นายไพโรจน์ ศรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์มือถือ 081-6698639

นายธีรศักดิ์ ตนตรง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เบอร์มือถือ 087-8727497