ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นางวิไลพร วิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
เบอร์โทร 08 8590 9735

นางกันตินันท์ ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 3795 5599

 

นางอนงค์ บุญมาก
หัวหนัาสำนักปลัด
เบอร์โทร 09 8102 4110

นางอภิชญา อินทรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร08 1967 2208

นายไพโรจน์ ศรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08 1669 8639

นายธีรศักดิ์ ตนตรง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร 08 7872 7497