ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นายธานินทร์ เธียรประยูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกันตินันท์ ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางอนงค์ บุญมาก
หัวหนัาสำนักปลัด

 

นางอภิชญา อินทรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพโรจน์ ศรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรศักดิ์ ตนตรง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม