ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

นางวิไลพร วิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
เบอร์โทร 08 8590 9735

นางกันตินันท์ ลับโกษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 3795 5599

นางสมศรี สุรัมย์

นางสมศรี สุรัมย์
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 087 966 7311


นางอภิชญา อินทรศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร08 1967 2208

นายไพโรจน์ ศรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08 1669 8639

            นางสาววนิดา โสตถิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร 088 584 0324