ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

นายธานี ใจเอก
ประธานสภาฯ

นายสุทัศน์ ศรีสวาท
รองประธานสภาฯ

นางจีรนันท์ มีชัยรัมย์
เลขานุการสภาฯ

นางสุจิตร ศรีคราม
สมาชิกฯ

นายสายัน สายสน
สมาชิกฯ

นายณัฐ สุขทองกร
สมาชิกฯ

นายบรรจง หมายสม
สมาชิกฯ

นางสุชนม์ณกานต์ สุวิชา
สมาชิกฯ

นายสุรชัย อร่ามเรือง
สมาชิกฯ

นางสายพิน มาลัยหอม
สมาชิกฯ

นางสาวมยุรีย์ วาหะมงคล
สมาชิกฯ

นายสุเทียว สายแก้ว
สมาชิกฯ

นางอำนวย ทิ้งสุข
สมาชิกฯ

นางสุวรรณา สมดัง
สมาชิกฯ

นางพรทิพย์ พระไวย์
สมาชิกฯ

นางอรไท ทิพย์ประโคน
สมาชิกฯ

นายกุศล วรรณูปถมภ์
สมาชิกฯ

นางทัศนีย์ งามแฉล้ม
สมาชิกฯ

นายสมกิจ แถบน้อย
สมาชิกฯ

นางประดับ ศรีแย้ม
สมาชิกฯ

นายสมนิจ ใจหาญ
สมาชิกฯ

นางสมจิต เกิดเหลี่ยม
สมาชิกฯ

นางวิทวัตร ทิ้งสุข
สมาชิกฯ

นางลิเวด จันทร์ศิริ
สมาชิกฯ

นายจีรนันท์ มีชัยรัมย์
เลขานุการสภาฯ

นางเสาวดี มีศรี
สมาชิกฯ

นายสมบัติ เจนขบวน
สมาชิกฯ

นางสมพอง เสาะสืบงาม
สมาชิกฯ

นายสุทัศน์ ศรีสวาท
รองประธานสภาฯ

นายสมยศ มาลัยหอม
สมาชิกฯ

นายปริน มุ่งสุข
สมาชิกฯ

นางอำพร เสมอภาค
สมาชิกฯ

นางภาวิณี เสาะสืบงาม
สมาชิกฯ

นายสำลี ดีทวี
สมาชิกฯ

นางมนูญ ศรีไสว
สมาชิกฯ