งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ