คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

คู่มือการให้บริการชำระภาษีฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1

คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562