สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

                   6.1  การเกษตร

                               –  มีการทำการเกษตรกรรม – ทำนา                  จำนวน  1,891  คน

–  มีการทำการเกษตรกรรม – ทำไร่                   จำนวน  2  คน

–  มีการทำการเกษตรกรรม – ทำสวน                จำนวน  3  คน

ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559

                   6.2  การประมง

                             –  มีการทำเกษตรกรรม –ประมง                      จำนวน  17  คน

ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559

                   6.3  การปศุสัตว์

                             – ไม่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ปศุสัตว์

ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559

                   6.4  การบริการ

  1. ปั๊มน้ำมัน                                       3        แห่ง
  2. ร้านอาหาร/สวนอาหารขนาดใหญ่        7        แห่ง
  3. โรงแรม/รีสอร์ท                              8        แห่ง

                             ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง

                   6.5 การท่องเที่ยว

                             – มีแหล่งท่องเที่ยวคือ  อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

                   6.6  อุตสาหกรรม

  1. มีโรงสีขนาดใหญ่           5  แห่ง
  2. มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร             1  แห่ง

ที่มา: งานจัดเก็บรายได้ อบต.เฉนียง

                   6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

– การพาณิชย์

                             พื้นที่ตำบลเฉนียง  มีร้านจำหน่ายสินค้า  และสถานประกอบกิจการอื่นๆ  รายละเอียดดังนี้

ลำดับ กิจการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
1 ร้านค้า 106 105 90
2 โรงสี 14 16 14
3 สถานีบริการน้ำมัน 4 4 4
4 สถานีบริการแก๊ส 1 1 1
5 ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2 2 1
6 โรงอัดแก๊ส 1 1 1
7 ร้านซ่อมรถยนต์/ประดับยนต์ 14 11 16
8 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 4 6 6
9 โรงแรม/รีสอร์ท 8 8 9
10 ร้านเสริมสวย 4 4 4
11 โรงผลิตน้ำแข็ง 1 1 1
12 โรงผลิตน้ำดื่ม 1 1
13 เสารับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์ 5 10 10
14 ร้านอาหาร 15 14 13
15 ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 2 1 1
16 ร้านจำหน่ายรถยนต์/รถไถ 5 5 5
17 ร้านทำป้าย 1 1 1
18 ร้านรับซื้อของเก่า/พลาสติกเก่า 4 4 3
19 มหาวิทยาลัยเอกชน 1 1 1
20 ร้านทำเหล็กดัด/หลังคา 5 5 6
21 ร้านวัสดุก่อสร้าง 3 3 3
ลำดับ กิจการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
22 ร้านขนส่งสินค้า 1 1 1
23 โรงงานแปรรูปผัก/ผลไม้ 1 1 1
24 โรงอัดปุ๋ย 1 1
25 โรงผสมปูนซีเมนต์ 2 2 3
26 โรงผลิตอาหารสัตว์ 1 1 1
27 ร้านจำหน่ายยาง 1 1 1
รวม 207 211 198

                    ที่มา: ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้

                             กลุ่มอาชีพต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม จำนวนสมาชิก
1.กลุ่มรักสัตว์ ม.1 บ้านเฉนียง นางอรพิน  กะมุติรา 16  คน
2.กลุ่มสตรีทอผ้า ม.1 บ้านเฉนียง นางบัวลอย  จงอุ่นกลาง 15  คน
3.กลุ่มแม่ค้าหาบแร่แผงลอยฯ ม.2 บ้านทำเนียบ นางจันทรา  เรืองเกษม 11  คน
4.กลุ่มจำหน่ายโซฟาไม้ ม.2 บ้านทำเนียบ นายวรรณ  โทนเอี่ยม 10 คน
5.กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านทำเนียบ ม.2 บ้านทำเนียบ นายโสภณ  เงางาม 11  คน
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.3 บ้านตามีย์ นางสาวทองเพลิน  อนุเคราะห์   5  คน
7.กลุ่มเลี้ยงสุกรกลุ่ม 2 ม.3 บ้านตามีย์ นางเสมือน  เรืองสุขสุด   5 คน
8.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 5 ม.3 บ้านตามีย์ นางสมถวิล  พาหา   4 คน
9.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 3 ม.3 บ้านตามีย์ นางยืน  กังวาฬ   5  คน
10.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 ม.3 บ้านตามีย์ นางราวี  ลวงลายทอง   5  คน
11.กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  ม.4 ม.4 บ้านปราสาท นายถวัลย์  แหลมทอง 17  คน
12.กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว ม.5 บ้านสก็วน นางวันทนา  ถึงดี 13  คน
13.กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้า ม.5 บ้านสก็วน นางสาวเนิน  สายแก้ว 26  คน
14.กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสก็วน ม.5 บ้านสก็วน นางอำไพ  เกิดเหลี่ยม 13  คน
15. กลุ่มรักษ์สัตว์ ม.6 บ้านตาแก นางสุนทรา  งามมาก 15  คน
16.กลุ่มบำรุงธรรมชาติ ม.6 บ้านตาแก นางวันดี  เรืองสุข   8  คน
17.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตาแก ม.6 บ้านตาแก นางประนอม  สุปิงปรัส 10  คน
18.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.8 บ้านถนน นางทัศนีย์  งามแฉล้ม 26  คน

 

ชื่อกลุ่ม หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม จำนวนสมาชิก
19.กลุ่มเพาะพันธุ์ปลา ม.8 บ้านถนน นางอารีย์  ชโลธร 35  คน
20.กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ม.8 บ้านถนน นางแสงดาว  ลายใน 20  คน
21.กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม.10 บ้านสกร็อม นายลม  แปรต่วน 77  คน
22.กลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง ม.10 บ้านสกร็อม นางศิริพงษ์  ประสานดี   5  คน
23.กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรือน ม.10 ม.10 บ้านสกร็อม นางรวย  วรดี   5  คน
24.กลุ่มร้านค้าสหกรณ์ชุมชน ม.11 บ้านละเบิก นายสวัสดิ์  รัศมี 43 คน
25.กลุ่มทอผ้าไหมพื้นบ้านโคกบัวไรย์ ม.12 บ้านกะทม นางประยงค์  เทพรำพึง 15  คน
26.กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.12 บ้านกะทม นางบุปผา  งามทรัพย์ 13  คน
27.กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ม.12 บ้านกะทม นางสาวพิมพ์จันทร์  ประทุมทอง 47  คน
28.กลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศบ้านกะทม ม.12 บ้านกะทม นางสุเพชร  เพวงศ์ 11  คน
29.กลุ่มทำขนมทองม้วนสมุนไพร ม.12 บ้านกะทม นางนลินทิพย์  สอนภิลา   8  คน
30.กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์และเกษตรอินทรีย์ ม.13  บ้านหนองเต่า นายวิโภค  รอบคอบ 11  คน
31. กลุ่มค้าขายบ้านหนองเต่า ม.13  บ้านหนองเต่า นางสาวพรรณทิพา  ผ่องแก้ว 20  คน
32.กลุ่มปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง ม.14  บ้านตาน็วง นายธีระพงษ์  กมลบูรณ์ 23  คน
33.กลุ่มเกษตรทำนา ม.15 บ้านระไซร์ นายละเอียด  เข้ากล้า 17  คน
34.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ ม.15 บ้านระไซร์ นางสาวสำรวน  เข้ากล้า 9  คน
35.กลุ่มอาหารโปรตีนเพื่อสุขภาพ ม.15 บ้านระไซร์ นายชะนาน  วัณูประภัม 6  คน
36.กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านตาอำ ม.16 บ้านตาอำ นายวิสันต์  สุตลาวดี 28  คน
37.กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.17 บ้านนาสม นายสมชาย  สบายดี 14  คน
38.กลุ่มปลูกพืชสวนครัว ม.17 บ้านนาสม นางสุเพียบ  ด่วนดี 22  คน
39.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาคุ้มละเอาะ ม.18 บ้านละเอาะ นายเบิด  กล้าหาญ  8  คน
40.กลุ่มค้าขายรายย่อย ม.18 บ้านละเอาะ นางสาวสมจิต  ขอขันกลาง 6  คน
41.กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาปอยปันรัว ม.18 บ้านละเอาะ นางสาวจุไรวรรณ  ล้ำเลิศ 8  คน
42.กลุ่มเลี้ยงโค -กระบือ ม.20 บ้านกรอนเหนือ ด.ต.ชาญชัย  สมคิด 20  คน
43.กลุ่มส่งเสริมการผลิตอาหารโปรตีน ม.20 บ้านกรอนเหนือ นางอุดม  บัวศรี 10  คน

6.8  แรงงาน

                             – ประกอบอาชีพรับจ้างจำนวน  3,097  คน

ที่มา: ข้อมูลจากข้อมูล จปฐ.ปี 2559

  1. เศรษฐกิจ

                   7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                             พื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่ตำบลเฉนียง มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท  มีหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18และหมู่ที่  ๒๐ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก  รองลงมาประกอบอาชีพทำนา ว่างเว้นจากฤดูกาลทำนา  ประชาชนวัยแรงงานส่วนใหญ่  จะเข้าไปทำงานในเมืองหลวงและเมืองใหญ่     

                   7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร

                             ประกอบอาชีพทำนาในเขตชลประทาน  จำนวน  1,320  ไร่ นอกเขตชลประทาน  17,460  ไร่

                   7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                             –  มีหนองน้ำ จำนวน  37  แห่ง

–  มีสระน้ำ  จำนวน  29  แห่ง

–  มีลำห้วย  จำนวน  2  แห่ง

                   7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

                             –  มีระบบน้ำประปาภูมิภาคและระบบประปาหมู่บ้าน