สภาพทางสังคม

  1. สภาพทางสังคม

          4.1  การศึกษา

                        1)  ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  4  แห่ง  ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน(คน) หมายเหตุ
1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดบ้านเฉนียง หมู่ที่ 1 55 ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาอำ หมู่ที่ 16 14 ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม หมู่ที่ 12 34 รับโอนจากชุมชนหมู่ 12
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสม หมู่ที่ 15 26

ที่มา :  ข้อมูลจาก กองการศึกษาฯ  ณ วันที่  10 เดือนมิถุนายน 2562

                    2)  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  6   แห่ง   ดังนี้

1 ร.ร.บ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) หมู่ที่ 15 84 อนุบาล – ป.6
2 ร.ร.ราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 19 124 อนุบาล – ป.6
3 ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล หมู่ที่ 4 194 อนุบาล – ม.3
4 ร.ร.บ้านกะทม (ร่วนวิทยา) หมู่ที่ 12 137 อนุบาล – ป.6
5 ร.ร.บ้านสกร็อม (ประสาทศีลสามัคคี) หมู่ที่ 10 37 อนุบาล – ป.6
6 ร.ร.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 13 35 อนุบาล – ป.6

ที่มา :  ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ  ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2559

4.2  สาธารณสุข

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง     1   แห่ง

4.3  อาชญากรรม

สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้

รายการ

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม
ราย  ราย คน ราย   ราย คน ราย  ราย คน
1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 69 63 93 58 54 68 32 25 47
1.1 ฆ่าผู้อื่น 4 3 10 3 3 5 3 3 9
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 1 1 3 1 0 0 1 1 4
1.3 พยายามฆ่า 9 8 10 3 3 4 5 4 13
1.4  ทำร้ายร่างกาย 37 35 52 34 32 43 17 14 18
1.5 ขมขื่นกระทำชำเรา 14 12 14 12 11 11 6 3 3
1.6 อื่นๆ 4 4 4 5 5 5 0 0 0
2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 146 116 147 173 150 178 128 116 145
2.1 ปล้นทรัพย์ 1 1 4 0 0 0 1 1 3
2.2 ชิงทรัพย์ 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2.3 วิ่งราวทรัพย์ 5 5 10 5 4 5 2 2 2
2.4 ลักทรัพย์ 82 64 78 77 64 75 52 48 62
2.5 กรรโชกทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 ฉ้อโกง 21 16 21 43 39 48 22 19 22
2.7 ยักยอกทรัพย์ 28 22 23 23 20 23 36 32 39
2.8 ทำให้เสียทรัพย์ 3 3 6 9 7 7 6 5 5
2.9 รับของโจร 3 2 2 15 15 19 7 7 10
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11  วางเพลิง 1 1 1 0 0 0 1 1 1
2.12  อื่นๆ 1 1 1 1 1 1 1 1

1

                   ที่มา: สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์

ยาเสพติด

สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในเขต สภ.เมืองสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้

รายการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559
รับแจ้ง(ราย) จับกุม    (ราย) รับแจ้ง(ราย) จับกุม    (ราย) รับแจ้ง(ราย) จับกุม    (ราย)
1.ผลิต 1 2 3 3 0 0
2. นำเข้า 0 0 0 0 0 0
3.ส่งออก 0 0 0 0 0 0
4.จำหน่าย 83 120 93 143 44 62
5.ครอบครองเพื่อจำหน่าย 74 104 136 191 102 133
6.ครอบครอง 68 83 52 59 24 25
7.เสพยาเสพติด 364 390 287 335 146 170
8.อื่นๆ 3 11 1 1 4 5
รวม 593 710 572 732 320

395

ที่มา: สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์

การสงคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

  1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

จำนวน  1,618  คน  ผู้พิการ  จำนวน  330 คน  และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  13  ราย

  1. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  2. สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส โดยการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย