สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน

ประวัติความเป็นมาของตำบล

                     “เฉนียง” เป็นชื่อต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน  ประชาชนจึงนำมาตั้งชื่อเป็นชื่อบ้าน และชื่อตำบลในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลเฉนียงเดิมมีเขตปกครองครอบคลุมทั้งตำบลนาบัวในปัจจุบันต่อมามี จำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นทำให้ยากในการปกครองจึงได้แยกเขตการปกครองออกเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่ง  คือตำบลนาบัว

          ทำเลที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 17 บ้านนาสม ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เป็น 1 ใน 20  ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  อยู่ห่างจากตัวอำเภอ  8  กิโลเมตร ตั้งอยู่ค่าพิกัดที่ละติจูด N 14°48’19.61″    ลองติจูด  E 103°28’7.30″   มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ ตำบลนอกเมือง ,ตำบลคอโค ,อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลนอกเมือง ,ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลตระแสง  ,ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

             เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด  65.119  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  40,679.375  ไร่

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเฉนียง เป็นพื้นที่นาและพื้นที่ไร่ ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3, 10 ,11 และหมู่ที่ 14 ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 160 เมตร และจะลาดต่ำลงมาบริเวณตอนล่าง และทิศเหนือของตำบลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 150 เมตรตามลำดับ ลักษณะพื้นนี่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นถึงลูกคลื่นลอนลาด จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวทำให้ฤดูฝนเกิดน้ำป่าไหลมาจากทางทิศใต้และทิศตะวันออกลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและบางบริเวณน้ำจะท่วมขัง เช่น หมู่ที่ 1 ,6 และ 9 ในบางปีจะท่วมถึง 2 ครั้ง

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลเฉนียง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุม

เขตร้อน  สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง  มีฤดู  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว

1.4  ลักษณะของดิน

                             ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

          ตำบลเฉนียงมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่หลายแห่งเกือบทุกหมู่บ้าน  เช่นหนองกรอนของหมู่ที่  9

หนองตราดของหมู่ที่  7  หนองละเบิกของหมู่ที่  11  และหนองละลมของหมู่ที่  12  เป็นต้น  หนองน้ำส่วนใหญ่สามารถเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภค  บริโภคได้ตลอดทั้งปีเกือบทุกปี   นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำขนาดเล็กอีกมากกระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน  หนองน้ำเหล่านี้ส่วนมากมีลักษณะตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดปี

นอกจากหนองน้ำที่กระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  ยังมีลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลเฉนียงอีก  2  สายคือ

  1. ห้วยเสนง  เป็นลำน้ำที่ไหลมาจากเขตอำเภอปราสาทไหลผ่านหมู่ที่    16  12  5    14  และหมู่ที่  4  แล้วไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง   หลังจากนั้นจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงทางประตูระบายน้ำไปตามแนวทางลำห้วยเสนงต่อไป  ซึ่งจะผ่านพื้นที่ของหมู่ที่  2  8  13  9  และหมู่ที่  20  ตามลำดับ
  2.   ห้วยอำปึล  เป็นลำห้วยขนาดเล็กไหลมาจากตำบลนาบัวแล้วเข้าเขตหมู่ที่ 10   7  และหมู่ที่ 15  แล้วไหลลงห้วยสวายกองในเขตตำบลตระแสงและห้วยสวายกองจะไหลลงห้วยเสนงในเขตตำบลคอโค ต่อไป   ปัจจุบันลำห้วยอำปึลถูกราษฎรข้างเคียงบุกรุก  จนทำให้สภาพถูกเปลี่ยนไปมาก