ยุทธศาสตร์

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี