บริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

                   5.1  การคมนาคมขนส่ง

                   การคมนาคมสำหรับการสัญจร  ภายในตำบล ระหว่างตำบลนั้น มีบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านตลอดทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 214 และ 226 ซึ่งผ่านภายในแต่ละตำบลทำให้สะดวก ในการเดินทางเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีบริการรถวิ่ง 2 สาย รถโดยสารขนาดเล็กประจำตำบล บริการวิ่งระหว่างตำบล หมู่บ้าน ตลอดเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์  นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการวิ่งภายในหมู่บ้าน

5.2  การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต. จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

                   5.3 การประปา

          – มีการใช้น้ำประปาภูมิภาค คือหมู่ที่ 2,7,8,9,10,13,17,18,19,20

– ระบบประปาหมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,3,5,6,7,12,14,15

                   5.4 โทรศัพท์

          – ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

                   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์

          – ใช้บริการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งของไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์