ตราสัญลักษณ์และความหมาย

“เฉนียง” เป็นชื่อต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใจกลางหมู่บ้าน  ประชาชนจึงนำมาตั้งชื่อเป็นชื่อบ้าน และชื่อตำบลในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน