ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

– ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลด รายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณพ.ศ.2564

ดาวโหลด รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลด- รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียดข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564
ดาวโหลด – รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียดประปา