ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 

 

ดาวโหลด รายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณพ.ศ.2564

ดาวโหลด รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลด  รายงานละเอียดข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564

ดาวโหลด  รายละเอียดประปา