โครงการแช่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 จัดโครงการ 19 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563