ข่าวกิจกรรม

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ […]

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกประจำปี 2564 (19 สิงหาคม 2564)

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกประจำปี 2564 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ […]

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 23 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ณ บริเวณ หน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนตามแนวทางพุทธศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยใ […]

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นเด็กดี มีสุข จัดกิจกรรมแซนโฎนตา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้น […]

โครงการแช่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโครงการ 19 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การ […]

โครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล วันที่ 29 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (จัดกิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ (จัดกิจกรรมวันที่ 13,20,27 มีนาคม 2564)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine