ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2563(จัดกิจกรรมวันที่ 22 ตุลาคม 2563)

  FacebookTwitterLine

กิจกรรมแซนโฎนตา ประจำปี2563 (16 กันยายน 2563)

FacebookTwitterLine

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563

    FacebookTwitterLine

โคงการแข่งขันกีฬากีฬาและกรีฑาเด็กในตำบลเฉนียง ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมา […]

เดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น FacebookTwi […]

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลเฉนียง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

FacebookTwitterLine

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2563

FacebookTwitterLine