ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนตามแนวทางพุทธศาสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยใ […]

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นเด็กดี มีสุข จัดกิจกรรมแซนโฎนตา

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้น […]

โครงการแช่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโครงการ 19 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การ […]

โครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล วันที่ 29 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (จัดกิจกรรมวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ (จัดกิจกรรมวันที่ 13,20,27 มีนาคม 2564)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว,ผลิตพันธุ์ใช้เอง วันที่ 23 เมษายน 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2563(จัดกิจกรรมวันที่ 22 ตุลาคม 2563)

  Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE ico […]

กิจกรรมแซนโฎนตา ประจำปี2563 (16 กันยายน 2563)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine