ข่าวกิจกรรม

เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2566 – เดือน ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำ บลเฉนียง ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิกา […]

โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้กำหนดโครงการอนุรักษ์สืบส […]

โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง

โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็ก ในตำบลเฉนียง ประจำปี 256 […]

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลเฉนียงต้านยาเสพติด ประจำปี2565

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประ […]

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรหน่วยงานของรัฐ) และผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

จัดทำประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดจุดทิ้งมูลดิน

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการโดยการประชุมหารือ กำ […]

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้เห็นถึงความสำคัญของการออ […]

โครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ […]

โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ2566

โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 2566 ณ ศาลาหนองเซ็ม บ.ตาน็วง ม.14 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะในการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในแปลงเกษตรพอเพียงของตนเองได้