ข่าวการเงินการคลัง

  • All
  • ข้อบัญญัติ
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร

กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปี 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ประจำปี 2563

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมา (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานรับ – จ่าย ไตรมาส 1 Facebook iconFa […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินประจำปีงบประมาณ-2562 PDF Facebook iconFacebook […]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2 […]

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สตง.รับรอง

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สต […]

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดา […]