ข่าวการเงินการคลัง

  • All
  • ข้อบัญญัติ
  • ข่าวการเงินการคลัง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร

รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมา (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานรับ – จ่าย ไตรมาส 1 FacebookTwitter […]

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินประจำปีงบประมาณ-2562 PDF FacebookTwitterLine

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2 […]

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สตง.รับรอง

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สต […]

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดา […]