การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2565 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดลเกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยมีนายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย และนายวิสิทธิ กมลบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมรับทราบนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น