การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดลเกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยมีนายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย และนายวิสิทธิ กมลบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมรับทราบนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ภาพกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น