ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2566

2.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด ประมวลจริธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2566

3.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด ประมวลจริธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566