การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562