การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยมีนายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย และนายวิสิทธิ กมลบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมรับทราบนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป