ประกาศสอบราคาจ้างโครการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.19 ต.เฉนียง    อ่าน [1]
ประกาศสอบราคาจ้างโครการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.17 ต.เฉนียง    อ่าน [2]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากลางบ้านสก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง    อ่าน [130]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านตาน็วง หมู่ที่ 14 ตำบลเฉนียง    อ่าน [102]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยราช ม.7- บ้านกรอน ม.9 ต.เฉนียง    อ่าน [111]

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.19 ตำบลเฉนียง    อ่าน [2]
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.17 ตำบลเฉนียง    อ่าน [1]
ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากลางบ้านสก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง    อ่าน [124]
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านตาน็วง หมู่ที่ 14 ตำบลเฉนียง    อ่าน [74]
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยราช หมู่ 7 - บ้านกรอน หมู่ที่ 9 ตำบลเฉนียง    อ่าน [94]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558  อ่าน [93]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อ่าน [76]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558  อ่าน [73]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  อ่าน [78]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  อ่าน [96]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  อ่าน [67]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557  อ่าน [78]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557  อ่าน [82]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2557  อ่าน [92]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557  อ่าน [86]

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อ่าน [46]
 แผนผังและขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)  อ่าน [52]
 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  อ่าน [80]
 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้จัดจ้าง  อ่าน [89]
 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558  อ่าน [90]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสก็วน หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน  อ่าน [84]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement ?in Place Recycling ) บ้านห้วยราช หมู่ที่ 7 ? บ้านกรอน หมู่ที่ 9   อ่าน [83]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านตาน็วง หมู่ที่ 14  อ่าน [79]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [44]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [34]

โครงการหมูหลุม  โครงการหมูหลุม2558  อ่าน [102]
Clean Food 13 2 58  อบรม Clean  Food 13    อ่าน [156]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการช่อยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  อ่าน [159]
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  อ่าน [164]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง !คลิก  อ่าน [143]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................